శివ ప్రాత:స్మరణ స్తోత్రం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

7, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

శివ ప్రాత:స్మరణ స్తోత్రం

పొద్దున్న మనం లేవగానే భగవంతుడిని తలచుకోగలగటం ఒక వరం, రోజులో మొదటగా భగవన్నామ జపం తో రోజుని మొదలుపెట్టడమే ప్రాత: స్మరణ , అంటే పొద్దున్న లేవగానే భగవంతుడిని తలచుకోవటం. 

శివ ప్రాత: స్మరణ మంత్రాన్ని రోజూ పొద్దున్నే చదివి, శివున్ని మనసారా ధ్యానించి రోజుని మొదలుపెట్టడం శుభప్రదం. ఇలా రోజూ ఈ స్తోత్రాన్ని చదివితే జనన మరణ భయాలు లేక ఆ సదాశివుడే మనల్ని కాపాడతాడనే ధైర్యం తో భయాలనుండి విముక్తులం అవగలం, తెలుగులో అర్ధాన్ని చదవండి స్తోత్ర పరమార్థం తెలుస్తుంది. 

శివ ప్రాత:స్మరణ స్తోత్రం 


1. ప్రాత:స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం
    గంగాధరం వృషభవాహన మంబికేషం
    ఖటాంగశూల వరదాభయ హ సమీశం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయమ్||

2. ప్రాతర్నమామి గిరీశం గిరిజార్దదేహం
    సర్గస్థితి ప్రళయకారణ మాదిదేవం
    విశ్వేశ్వర విజిత విశ్వమనోభిరామం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం ||

3. ప్రాతర్భజామి శివమేక మనంతమాద్యం
    వేదాంత వేద్యమనఘం పురుషం మహంతామ్
    నామాది భేదరహితం షడ్భావశూన్యం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయమ్||

4. ప్రాత:సముత్థాయ శివం విచింత్య 
    శ్లోకత్రయం యే సుదినం పఠంతి
    తే దు:ఖజాతం బహుజన్మ సంచితం 
    హిత్వాపదం యాంతి తదేవశంభో:|| 

శివ ప్రాత:స్మరణ స్తోత్ర తాత్పర్యం 


1. ప్రాత:స్మరామి భవభీతిహరం సురేశం
    గంగాధరం వృషభవాహన మంబికేషం
    ఖటాంగశూల వరదాభయ హ సమీశం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయమ్||

జనన మరణ బాధలనుండి రక్షించే సదా శివుడి కి నమస్కారం, ఆయన గంగా ధరుడు, వృషభ వాహనుడు, అంబికా నాధుడు. వరాలని కురిపించే ఆయన అభయ హస్తాలతో ఆయన ఖట్వాంగాన్ని , త్రిషూలాన్ని ధరించిన ఆ మహా శివుడిని ధ్యానించటమే ఈ సంసార జీవితంలోని చికాకులకు సరియయిన పరిష్కారం.


2. ప్రాతర్నమామి గిరీశం గిరిజార్దదేహం
    సర్గస్థితి ప్రళయకారణ మాదిదేవం
    విశ్వేశ్వర విజిత విశ్వమనోభిరామం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం ||

అర్ధ దేహాన్ని భార్యతో పంచుకున్న సదా శివుడికి నమస్కారం, సృష్టికి , స్థితికి, లయకి కారణమయిన వాడు, ఈ జగత్తు ప్రారంభానికన్నా ముందునుండి ఉన్నవాడు , ఈ సృష్టిని నడిపేవాడు, నాశనం చేయగలవాడు అయిన ఆ మహా శివుడిని ధ్యానించటమే ఈ సంసార జీవితంలోని చికాకులకు సరియయిన పరిష్కారం.

3. ప్రాతర్భజామి శివమేక మనంతమాద్యం
    వేదాంత వేద్యమనఘం పురుషం మహంతామ్
    నామాది భేదరహితం షడ్భావశూన్యం
    సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయమ్||

ఆది అంతం లేని వాడు, వేదాల సారము అయినవాడు, పాపలను హరించే వాడు ఏ పేరుతో కొలచినా భేద భావములు చూపక భక్తుల అందరి కోరికలు తీర్చేవాడు అయిన  ఆ మహా శివుడిని ధ్యానించటమే ఈ సంసార జీవితంలోని చికాకులకు సరియయిన పరిష్కారం.

4. ప్రాత:సముత్థాయ శివం విచింత్య 
    శ్లోకత్రయం యే సుదినం పఠంతి
    తే దు:ఖజాతం బహుజన్మ సంచితం 
    హిత్వాపదం యాంతి తదేవశంభో:|| 

రోజు పొద్దున్నే ఎవరయితే శివుడిని ధ్యానించి, పై మూడు శ్లోకాలని చదువుతారో వారు జన్మ జన్మల కర్మ ఫలం నుండి విముక్తులయి శివ సాన్నిధ్యానికి చేరుతారు.