శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

20, ఆగస్టు 2020, గురువారం

శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం


చాంచల్యారుణలో చనాంచిత కృపాచంద్రార్క చూడామణీం 
చారుస్మేరముఖాం చరాచర జగత్సంరక్షణీ తత్పరామ్ 
చంచచ్చంపక నాసికాగ్ర విలసన్ముక్తమణిరంజితాం 
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే 

కస్తూరీ తిలకాంచితేందు విలసత్ప్రోధ్భాసి ఫాలస్థలీం 
కర్పూర ద్రవమిశ్ర చూర్ణఖదిరాం మేధోల్ల సధ్వీషికామ్ 
లోలాపాంగ తరంగి తైరధీ కృపాసారైర్నతానందినీం 
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

రాజన్మత్త మరాళ మంద గమనాం రాజీవ పత్రేక్షణాం
రాజీవ ప్రభవాది దేవమకుటాం రాజత్పదాం భోరుహామ్
రాజీవాయత మంద మండిత కుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం
షట్చక్రాంతర సంస్థితాం వరసుధాం షద్యోగినీవేష్టితామ్
షట్చక్రాంచిత పాదుకాంచిత పదాం షడ్భావగాషోడశీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

శ్రీనాధాత్కృత పాలిత త్రిభువనాం శ్రీచక్ర సంచారిణీం
ఙ్ణానాసక్తమనోజ యౌవనల సద్గంధర్వ కన్యావృతామ్
దీనానామతివేగ భాగ్యజననీం దివ్యాంబరాలంకృతాం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

లావణ్యాధిక భూషితాంగ లతికాం, లాక్షారసద్రాగిణీం
సేవాయాత సమస్త దేవవనితాం సీమంతభూషాన్వితామ్
భావోల్లాస వశీకృత ప్రియతమాం భాండాసురచ్చేదినీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

ధన్య స్సోమవిభావనీయ చరితాం ధారాధర శ్యామలాం
మున్యారాధన మేదినీం సుమవతాం ముక్తి ప్రదానవ్రతామ్
కన్యా పూజనసుప్రసన్న హృదయాం కాంచీల సన్మధ్యమాం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

కర్పూర అగరు కుంకుమాంకిత కుచాం కర్పూరవర్ణాస్థితాం
కష్టోత్కృష్ట నికృష్ట కర్మ దహనాం కామేశ్వరీ కామినీమ్
కామాక్షిం కరుణారసార్ద్ర హృదయాం కల్పాంతరస్థాయినీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

గాయత్రీం గరుడధ్వజాం గగనగాం గాంధర్వగానప్రియాం
గంభీరాం గజగామినీం గిరిసుతాం గంధాక్షతాలంకృతామ్
గంగా గౌతమ గర్గసన్నుతపదాం గాం గౌతమీం గోమతీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే