నవగ్రహ స్తోత్రం ( ధ్యాన శ్లోకములు ) - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

19, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

నవగ్రహ స్తోత్రం ( ధ్యాన శ్లోకములు )


ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ |

గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ‖


1. రవి

జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ |

తమోరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ‖


2. చంద్ర

దథిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవమ్ (క్షీరోదార్ణవ సంభవమ్) |

నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ‖


3. కుజ

ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ |

కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ‖


4. బుధ

ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ |

సౌమ్యం సౌమ్య గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ‖


5. గురు

దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ |

బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ‖


6. శుక్ర

హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ |

సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ‖


7. శని

నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ |

ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ‖


8. రాహు

అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ |

సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ‖


9. కేతు

ఫలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ |

రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ‖


ఫలశ్రుతిః

ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః |

దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి ‖


నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్ |

ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టి వర్ధనమ్ ‖


గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాః |

తాస్సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ‖


ఇతి వ్యాస విరచితం నవగ్రహ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |