బిల్వాష్టకం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

25, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

బిల్వాష్టకం


త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం

త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః

తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం||


కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః

కాంచనం క్షీలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం||


కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం

ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం||


ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః

నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తధా

తటాకానిచ సంధానమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం

కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ

భస్మలేపన సర్వాంగమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః

యజ్నకోటి సహస్రస్చ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌ

కోటికన్యా మహాదానమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం

అఘోర పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే

అనేకవ్రత కోటీనామ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం||


అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోప నయనం తధా

అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం||


బిల్వస్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం||