సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

26, సెప్టెంబర్ 2020, శనివారం

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం


హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో

శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో

శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ

దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద

దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్

తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ

శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల

పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే 

శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య

దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ 

శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార

కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ 

హే వీర తారక జయామరబృందవంద్య

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః

పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః 

పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా

కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ 

భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా

వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్||


సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః 

తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః 

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ 

కోటిజన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి||