సంకటనాశన గణపతి స్తోత్రమ్ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

2, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

సంకటనాశన గణపతి స్తోత్రమ్


నారద ఉవాచ 

ప్రణమ్య శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకమ్ 
భక్తావాసం స్మరేన్నిత్య మాయుష్కామార్థసిద్దయే|| 1 

ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకమ్ 
తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకమ్|| 2 

లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవచ 
సప్తమం విఘ్నరాజం చ ధూమ్రవర్ణం తధాష్టకమ్|| 3 

నవమం బాలచంద్రం చ దశమంతు వినాయకమ్ 
ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననమ్|| 4 

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం య: పఠేన్నర: 
న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వ సిద్దికరం పరమ్|| 5 

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ 
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రా న్మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్|| 6 

జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసై: ఫలం లభేత్ 
సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయ:|| 7 

అష్టానాం బ్రాహ్మణానాం చ లిఖిత్వాయ స్సమర్పయేత్ 
తస్య విద్యా భయేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదత:|| 8 

|| శ్రీ గణేశాయ నమ: ||