శ్రీ లలితా పంచరత్న స్తోత్రం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

23, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

శ్రీ లలితా పంచరత్న స్తోత్రం

 ప్రాతః స్మరామి లలితా వదనారవిందం|

బింబాధరం పృథుల మౌక్తిక శోభినాసమ్||

ఆకర్ణ దీర్ఘ నయనం మణికుండలాఢ్యం|

మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్||


ప్రాత ర్భజామి లలితా భుజ కల్పవల్లీం|

రక్తాంగుళీయ లసదంగుళి పల్లవాఢ్యామ్||

మాణిక్య హేమవలయాంగద శోభమానాం|

పుండ్రేక్షు చాపకుసుమేషు సృణీర్దధానామ్||


ప్రాతర్నమామి లలితా చరణారవిందం|

భక్తేష్టదాన నిరతం భవసింధు పోతమ్||

పద్మాసనాది సురనాయక పూజనీయం|

పద్మాంకుశ ధ్వజ సుదర్శన లాంఛనాడ్యమ్||  


ప్రాతస్త్సువే పరశివాం లలితాం భవానీం|

త్రయ్యంత వేద్య విభవాం కరుణానవద్యామ్||

విశ్వస్య సృష్టి విలయస్థితి హేతుభూతాం|

విద్యేశ్వరీం నిగమ వాజ్ఞ్మన సాతి దూరామ్||


ప్రాతర్వదామి లలితే తవపుణ్యనామ|

కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి||

శ్రీ శాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి|

వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి|| 


యశ్లోక పంచక మిదం లలితాంబికాయా|

సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే||

తస్మైదదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా|

విద్యాం శ్రియం విమల సౌ ఖ్యమనంత కీర్తిమ్||