సప్తర్షి రామాయణం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

3, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

సప్తర్షి రామాయణం


 1. కశ్యప: 


జాత: శ్రీరఘునాయకో దశరథాన్మున్యా శ్రమాత్తాటకాం

హత్వా రక్షిత కౌశికక్రతువర: కృత్వాప్యహల్యాం శుభామ్|

భజ్క్వా రుద్రశరాసనం జనకజాం పాణౌ గృహిత్వా తత:

జిత్వార్థాధ్వవని భార్గవాం పునరగాత్సీ తాసమేత: పురీమ్ ||


2. అత్రి:


దాస్యా మంథరయా దయారహితయా దుర్భేదితా కైకయీ

శ్రీరామప్రథమాభిషేకసమయే మాతాప్యయాచద్వరౌ|

భర్తారం భరతం ప్రశాస్తు ధరణీం రామో వనం గచ్ఛతా

దిత్యాకర్ణ్యస చోత్తరం న హి దదౌ దు:ఖేన మూర్చాం గత:||


3. భరద్వాజ:

శ్రీరామ: పితృశాసనాధ్వనమగాత్సౌమిత్రి సీతాన్విత:
గంగాం ప్రాప్య జటాం నిబధ్య సగుహ: సచ్చిత్రకూటే వసన్|
కృత్వా తత్ర పితృ క్రియాస్సభరతో దత్వాభయం దండకే
ప్రాప్యాగస్త్యమునీశ్వరం తదుదితం  ధృత్వా ధనుశ్చాక్షయమ్|| 

4. విశ్వామిత్ర:

గత్వా పంచవటీ మగస్యవచనాద్దత్వాభయం మౌనినాం
ఛిత్వా శూర్పణఖస్య కర్ణయుగలం త్రాతుం సమస్తాన్మునీన్|
హత్వాం తం చ ఖరం సువర్ణహరిణం భిత్వా తథా వాలినం
తారారత్నమవైరి రాజ్యమకరోత్సర్వం చసుగ్రీవసాత్||

5. గౌతమ:

దూతో దాశరధే: సలీలముధిరం తీర్త్వా హనుమాన్ మహాన్
దృష్ట్వా శోకవనే స్థితాం జనకజాం దత్వాఙ్గులేర్ముద్రికామ్|
అక్షాదీనసురాన్నిహత్య మహతీం లంకాం చ దగ్ధ్వా పున:
శ్రీరామం చ సమేత్య దేవ!జననీ "దృష్ట్వామయే" త్యబ్రవీత్|| 

6. జమదగ్ని:

రామో బద్దపయోనిధి: కపివరై: వీరైర్నలా ద్యైర్వృత:
లంకాం ప్రాప్య నకుంభకర్ణతమజం హత్వా రణేరావణమ్|
తస్యాం న్యస్య విభీషణం పునరసౌ సీతాపతి: పుష్పకా
రూఢస్సన్ పునరాగత: సభరతస్సింహాసనస్థో బభౌ||

7. వసిష్ట:

శ్రీ రామో హయమేధముఖ్య మఖకృత్సమ్యక్ ప్రజా:పాలయన్
కృత్వా రాజ్యమధానుజైశ్చ సుచిరం భూరి స్వధర్మాన్వితౌ|
పుత్రౌ భ్రాతృసుతాన్వితౌ కుశలనౌ సంస్థాప్య భూమండలే
సోయోధ్యాపురవాసి భిశ్చ సరయూస్నాత:ప్రపేదే దివమ్||

ఫలితం

శ్రీరామస్య కథాసుధాతిమధురాన్ శ్లోకానిమానుత్తమాన్
యే శృణ్వంతి పఠంతి చ ప్రతిదినం తేఘౌఘ విధ్వంసిన:|
శ్రీమంతో బహుపుత్ర పౌత్ర సహితా: భుంక్వైహ భోగాంశ్చిరం
భోగాన్తేతు సదార్చితం సురగణైర్విష్ణో: లభంతే పదమ్||