శివ పంచాక్షర స్తోత్రం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

5, జనవరి 2021, మంగళవారం

శివ పంచాక్షర స్తోత్రం


నాగేంద్ర హారాయ త్రిలోచనాయ 
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ 
నిత్యాయ శుధ్ధాయ దిగంబరాయ 
తస్మై న కారాయ నమశ్శివాయ 

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ 
నందీశ్వర ప్రమధనాధ మహేశ్వరాయ 
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ 
తస్మై మ కారాయ నమశ్శివాయ 

శివాయ గౌరీ వదనారవింద 
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ 
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ 
తస్మై శి కారాయ నమశ్శివాయ 

వశిష్ఠ కుంభోధ్భవ గౌతమాది 
మునీంద్ర సేవార్చిత శేఖరాయ 
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ 
తస్మై వ కారాయ నమశ్శివాయ 

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ 
పినాకహస్తాయ సనాతనాయ 
సుదివ్య దేహాయ దిగంబరాయ 
తస్మై య కారాయ నమశ్శివాయ 

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం య:పఠేత్ చ్చివసన్నిధౌ | 
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే || 

ఇతి శ్రీమచ్చంకరాచార్యైరచితం శివపంచాక్షరస్తోత్రం సంపూర్ణం.