గోవింద నామాలు - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

9, జనవరి 2021, శనివారం

గోవింద నామాలు

 శ్రీనివాస గోవింద    

శ్రీవేంకటేశ గోవింద ||

భక్తవత్సల గోవింద    

భాగవతప్రియ గోవింద ||

నిత్యనిర్మల గోవింద    

నీలమెఘశ్యామ గోవింద ||

పురాణపురుష గోవింద    

పుండరికాక్ష గోవింద ||

నందనందన గోవింద    

నవనీతచోర గోవింద ||

పశుపాలకకృష్ణ గోవింద    

పాపవిమోచన గోవింద ||

దుష్టసంహార గోవింద    

దురితనివారణ గోవింద ||

శిష్టపరిపాలక గోవింద    

కష్టనివారక గోవింద ||

వజ్రమకుటధర గోవింద    

వరాహమూర్తి గోవింద ||

గోపీజనలోల గోవింద    

గోవర్థనోద్దార గోవింద ||

దశరధనందన గోవింద

దశముఖమర్థన గోవింద ||

పక్షివాహన గోవింద

పాండవప్రియ గోవింద ||

మత్సకూర్మ గోవింద 

మధుసూధనహరి గోవింద ||

వరాహనరసింహా గోవింద

వామనభృగురామ గోవింద ||

బలరామానుజ గోవింద 

బౌద్ధకల్కిధర గోవిందా ||

వేణుగానప్రియ గోవింద

వేంకటరమణా గోవింద ||

సీతానాయక గోవింద    

శ్రితజనపాలక గోవింద ||

దరిద్రజనపోషక గోవింద

ధర్మసంస్థాపక గోవింద ||

అనాథరక్షక గోవింద

ఆపధ్భాందవ గోవింద ||

శరణాగతవత్సల గోవింద 

కరుణాసాగర గోవింద ||

కమలదళాక్షా గోవింద  

కామితఫలదాత గోవింద ||

పాపవినాశక గోవింద 

పాహిమురారే గోవింద ||

శ్రీముద్రాంకిత గోవింద 

శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ||

ధరణీనాయక గోవింద 

దినకరతేజా గోవింద ||

పద్మావతీప్రియ గోవింద 

ప్రసన్నమూర్తి గోవింద ||

అభయహస్తప్రదర్శన గోవింద 

మర్త్యావతారా గోవింద ||

శంఖచక్రధర గోవింద  

శారంగదాధర గోవింద ||

విరాజతీర్థ గోవింద  

విరోధిమర్ధన గోవింద ||

సాలగ్రామధర గోవింద 

సహస్రనామ గోవింద ||

లక్ష్మీవల్లభ గోవింద 

లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద ||

కస్తూరితిలక గోవింద 

కాంచనాంబరధర గోవింద ||

గరుడవాహనా గోవింద 

గజరాజరక్షక గోవింద ||

వానరసేవిత గోవింద 

వారథిబంధన గోవింద ||

ఏడుకొండల వాడా గోవింద 

ఏకస్వరూపా గోవింద ||

శ్రీరామకృష్ణ గోవింద 

రఘుకులనందన గోవింద ||

ప్రత్యక్షదేవ గోవింద 

పరమదయాకర గోవింద ||

వజ్రమకుటధర గోవింద 

వైజయంతిమాల గోవింద ||

వడ్డీకాసులవాడా గోవింద

వాసుదేవతనయాగోవింద ||

బిల్వపత్రార్చిత గోవింద 

భిక్షుకసంస్తుత గోవింద ||

స్త్రీపుంరూపా గోవింద 

శివకేశవమూర్తి గోవింద ||

బ్రహ్మానందరూపా గోవింద 

భక్తరక్షక గోవింద ||

నిత్యకళ్యాణ గోవింద

నీరజనాభా గోవింద ||

హతిరామప్రియ గోవింద  

హరిసర్వోత్తమ గోవింద ||

జనార్ధనమూర్తి గోవింద 

జగత్సాక్షిరూపా గోవింద ||

అభిషేకప్రియ గోవింద

అపన్నివరణ గోవింద ||

నిత్యశుభప్రద గోవింద 

నిఖిలలోకేశా గోవింద ||

ఆనందరూపా గోవింద 

ఆద్యంతరహితా గోవింద ||

ఇహపరదాయక గోవింద 

ఇభారాజరక్షక గోవింద ||

పరమదయాల్లో గోవింద 

పద్మనాభాహరి గోవింద ||

గోవిందాహరి గోవింద 

గోకులనందన గోవింద ||

తిరుమలవాసా గోవింద 

తులసీవనమాల గోవింద ||

శేషశాయి గోవింద 

శేషాద్రినిలయ గోవింద ||

శ్రీ శ్రీనివాసా గోవింద 

శ్రీవేంకటేశా గోవింద ||

గోవిందాహరి గోవింద 

గోకులనందన గోవింద ||