అరిషట్ వర్గములు - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

1, మే 2021, శనివారం

అరిషట్ వర్గములుమానవుడు ఎలా జీవించాలో, ఎలా జీవించకూడదో మన పెద్ద వాళ్లు మనకి చెపుతూనే ఉంటారు.


అరిషట్ వర్గములని వదిలివేయాలి అని అంటారు కదా, ఈ అరిషట్ వర్గములు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాము.


అరి అంటే సంస్కృతములో శత్రువు అని అర్థం, షట్ అంటే ఆరు అని అర్ధం, అరిషట్ వర్గములు అంటే మానవుడిలో ఉండే ఆరు శతృవులు అని అర్థం.


1. కామము - ధర్మము కాని కోరిక.

2. క్రోధము - అదుపు చేసుకోలేని కోపము.

3. లోభము - అవసరాలకి కూడా డబ్బు వినియోగించుకోలేని పిసినారి తనము.

4. మోహము - నా అనే స్వార్థము, అన్ని నాకే కావాలి అనే మనస్తత్వము.

5. మదము - అతిశయించిన గర్వం.

6. మాత్సర్యము - ఎదుటి వారికి ఉన్నది నాకు లేదు అనే గర్వము.


చదవటానికి ఇవి చిన్న విషయాలలాగే ఉన్నప్పటికి, ఇవి మానవులకి చేసే అపకారాలు పెద్దవే, సాధనతో వీటిని మననుండి దూరం చేసుకోవాలి.