గణనాయకాష్టకమ్ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

17, జూన్ 2021, గురువారం

గణనాయకాష్టకమ్

ఏకదంతం మహాకాయం, తప్తకాంచనసన్నిభమ్,

లంబోదరం విశాలాక్షం, వందేహం గణనాయకమ్.


మౌంజీ కృష్ణాజినధరం, నాగయజ్ణోపవీతినమ్,

బాలేందుశకలం మౌళౌ, వందేహం గణనాయకమ్.


చిత్రరత్న విచిత్రాంగం, చిత్రమాలా విభూషితమ్,

కామరూపధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.


గజవక్త్రం సురశ్రేష్టం, కర్ణచామర భూషితమ్,

పాశాంకుశధరం దేవం, వందేహం గణనాయకమ్.


మూషకోత్తమమారుహ్య దేవాసురమహాహవే,

యోద్దుకామం మహావీరం, వందేహం గణనాయకమ్.


యక్షకిన్నర గంధర్వ, సిద్దవిద్యాధరైస్సదా,

స్తూయమానం మహాబాహం, వందేహం గణనాయకమ్.


అంబికాహృదయానందం, మాతృభి: పరివేష్టితమ్,

భక్తప్రియం మదోన్మత్తం, వందేహం గణనాయకమ్.


సర్వవిఘ్నహరం దేవం, సర్వవిఘ్నవివర్జితమ్,

సర్వసిద్ది ప్రదాతారం, వందేహం గణనాయకమ్.


గణాష్టకమిదం పుణ్యం, య: పఠేత్ సతతం నర:,

సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్.


ఇతి శ్రీ గణనాయకాష్టకమ్.