గణేశ మంగళాష్టకమ్ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

14, జూన్ 2021, సోమవారం

గణేశ మంగళాష్టకమ్

 గజాననాయ గాంగేయ సహజాయ సదాత్మనే,

గౌరీప్రియ తనూజాయ గనేశాయాస్తు మంగళమ్.


నాగయగజ్ణోపవీతాయ నతవిఘ్నవినాశినే,

నంద్యాది గణనాధాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్.


ఇభవక్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే,

ఈశానప్రేమపాత్రాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్.


సుముఖాయ సుశుండాగ్రోత్క్షిప్తామృతఘటాయ చ,

సురబృంద నివేష్యాయ సుఖదాయాస్తు మంగళమ్.


చతుర్భుజాయ చంద్రార్థ విలసన్మస్తకాయ చ,

చరణావనతానంత-తారణాయాస్తు మంగళమ్.


వక్రతుండాయ వటవే వన్యాయ వరదాయ చ,

విరూపాక్ష సుతాయాస్తు విఘ్ననాశాయ మంగళమ్.


ప్రమోదామోదరరూపాయ సిద్దివిజ్ణానరూపిణే,

ప్రకృష్ట పాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళమ్.


మంగళం గణనాధాయ మంగళం హరసూనవే,

మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘ్నహర్త్రేస్తు మంగళమ్.


శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మంగళప్రద మాదరాత్,

పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే.


ఇతి శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్.