శక్తి వంతమయిన హనుమంతుడి శ్లోకాలు - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

4, జూన్ 2021, శుక్రవారం

శక్తి వంతమయిన హనుమంతుడి శ్లోకాలు


హనుమంతుడు మహా బలశాలి, చిరంజీవి , కార్య సాధకుడు. సీతమ్మ జాడ కోసం కపి వీరులు ఎవరూ చేయలేని పని సముద్రాన్ని దాటి , సీతమ్మ జాడ కనుక్కుని రాముల వారికి సీతమ్మ జాడ తెలిపిన కార్య సాధకుడు.


హనుమంతుడు భక్త సులభుడు, కోరిన కోరికలు తీర్చగల శక్తివంతుడు అని హనుమంతుడిని భక్తి శ్రద్దలతో కొలిచే భక్తులు అందరికి తెలిసిన విషయమే.


కార్య సిద్దికి, విద్యా ప్రాప్తికి, ఉద్యోగ వివాహ కోరికలు కల వారికి వారి కోరికలు తీరేలా శక్తి వంతమయిన హనుమంతుడి శ్లోకాలు ఇవి, రోజూ ఈ శ్లోకాలని చదువుతూ హనుమంతుడి గుడి కి వెళ్లి శక్తి కొలది ప్రదక్షణలు చేసి హనుమంతుడిని పూజించండి.


1. ఆరోగ్యమునకు :-

ఆయుః ప్రజ్ఞ యశోలక్ష్మీ శ్రద్ధా పుత్రాస్సుశీలతా!

ఆరోగ్యం దేహ సౌఖ్యంచ కపినాథ నమోస్తుతే!!


2. ఉద్యోగ ప్రాప్తికి :-

హనుమాన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వ పీడా వినాశినే!

ఉద్యోగ ప్రాప్త సిద్ధ్యర్థం శివరూపా నమోస్తుతే!!


౩. విద్యా ప్రాప్తికి:-

పూజ్యాయ, వాయుపుత్రాయ వాగ్ధోష వినాశన!

సకల విద్యాంకురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!!


4. కార్య సాధనకు [అనుకున్న పని అవటానికి] :-

అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తమకిమ్ వద!

రామదూత కృపాం సింధో మమకార్యమ్ సాధయప్రభో!!


5. వివాహ ప్రాప్తికి :-

యోగి ధ్యే యాం ఘ్రి పద్మాయ జగతాం పతయేనమః!

వివాహం కురమేదేవ రామదూత నమోస్తుతే!!


6. సంతాన ప్రాప్తికి :-

పూజ్యాయ ఆంజనేయ గర్భదోషాపహారిత్!

సంతానం కురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!!


7. వ్యాపారాభివృద్ధికి :-

సర్వ కళ్యాణ దాతరమ్ సర్వాపత్ నివారకమ్!

అపార కరుణామూర్తిం ఆంజనేయం నమామ్యహమ్!!


4. గ్రహదోష నివారణకు :-

మర్కటేశ మహోత్సాహా స్రవ గ్రహ నివారణ!

శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష శ్రియం దాపయామ్ ప్రభో!!