శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళీ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళీ

ఓం శ్రీ దత్తాయ నమ:

ఓం దేవదత్తాయ నమ:

ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమ:

ఓం విష్ణుదత్తాయ నమ:

ఓం శివదత్తాయ నమ:

ఓం అత్రిదత్తాయ నమ:

ఓం ఆత్రేయాయ నమ:

ఓం అత్రివరదాయ నమ:

ఓం అనసూయనే నమ:

ఓం అనసూయాసూనవే నమ:        10

ఓం అవధూతాయ నమ:

ఓం ధర్మాయ నమ:

ఓం ధర్మపరాయణాయ నమ:

ఓం ధర్మపతయే నమ:

ఓం సిద్దాయ నమ:

ఓం సిద్దిదాయ నమ:

ఓం సిద్దిపతయే నమ:

ఓం సిద్దసేవితాయ నమ:

ఓం గురవే నమ:

ఓం గురుగమ్యాయ నమ:            20

ఓం గురోర్గురుతరాయ నమ:

ఓం గరిష్టాయ నమ:

ఓం మహేష్టాయ నమ:

ఓం మహాత్మనే నమ:

ఓం యోగాయ నమ:

ఓం యోగగమ్యాయ నమ:

ఓం యోగాదేశకరాయ నమ:

ఓం యోగపతయే నమ:

ఓం యోగీశాయ నమ:              30

ఓం యోగాధీశాయ నమ:

ఓం యోగపరాయణాయ నమ:

ఓం యోగధ్యేయాంఘ్హ్రిపంకజాయ నమ:

ఓం దిగంబరాయ నమ:

ఓం పీతాంబరాయ నమ:

ఓం శ్వేతాంబరాయ నమ:

ఓం చిత్రాంబరాయ నమ:

ఓం బాలాయ నమ:

ఓం బాలవీర్యాయ నమ:             40

ఓం కుమారాయ నమ:

ఓం కిశోరాయ నమ:

ఓం కందర్ప మోహనాయ నమ:

ఓం అర్థాంగాలింగితాంగనాయ నమ:

ఓం సురాగాయ నమ:

ఓం విరాగాయ నమ:

ఓం వీతరాగాయ నమ:

ఓం అమృతవర్షిణీ నమ:

ఓం ఉగ్రాయ నమ:

ఓం అనుగ్రహరూపాయ నమ:          50

ఓం స్థవిరాయ నమ:

ఓం స్థవీయసే నమ:

ఓం శాంతాయ నమ:

ఓం అఘోరాయ నమ:

ఓం గూఢాయ నమ:

ఓం ఊర్థ్వరేతసే నమ:

ఓం ఏకవర్తాయ నమ:

ఓం అనేకవక్త్రాయ నమ:

ఓం ద్వినేత్రాయ నమ:                60

ఓం ద్విభుజాయ నమ:

ఓం షడ్భుజాయ నమ:

ఓం అక్షమాలినే నమ:

ఓం కమండలధారినే నమ:

ఓం శూలినే నమ:

ఓం శంఖినే నమ:

ఓం గదినే నమ:

ఓం ఢమరు ధారినే నమ:

ఓం మునయే నమ:

ఓం మౌనినే నమ:                   70

ఓం శ్రీనిరూపాయ నమ:

ఓం స్వరూపాయ నమ:

ఓం సహస్రశిరసే నమ:

ఓం సహస్రాక్షాయ నమ:

ఓం సహస్రబాహవే నమ:

ఓం సహస్రాయుధాయ నమ:

ఓం సహస్రపాదాయ నమ:

ఓం సహస్రపద్మార్చితాయ నమ:

ఓం పద్మహస్తాయ నమ:

ఓం పద్మపాదాయ నమ:                80

ఓం పద్మనాభాయ నమ:

ఓం పద్మమాలినే నమ:

ఓం పద్మగర్భారుణాక్షాయ నమ:

ఓం పద్మకింజల్కవర్చసే నమ:

ఓం జ్ణానినే నమ:

ఓం జ్ణానగమ్యాయ నమ:

ఓం జ్ణానవిజ్ణాయమూర్తయే నమ:

ఓం ధ్యానినే నమ:

ఓం ధ్యాననిష్టాయ నమ:

ఓం ధ్యానస్థిమితమూర్తయే నమ:           90

ఓం ధూళీధూసరితాంగాయ నమ:

ఓం చందనలిప్తమూర్తయే నమ:

ఓం భస్మోద్దూళీతదేహాయ నమ:

ఓం దివ్యగంధానులేపినే నమ:

ఓం ప్రసన్నాయ నమ:

ఓం ప్రమత్తాయ నమ:

ఓం ప్రకృష్టార్థ ప్రదాయ నమ:

ఓం అష్టైశ్వర్య ప్రదాయ నమ:

ఓం వందాయ నమ:

ఓం వరీయసే నమ:                     100

ఓం బ్రహ్మణే నమ:

ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమ:

ఓం విష్ణవే నమ:

ఓం విశ్వరూపిణే నమ:

ఓం శంకరాయ నమ:

ఓం ఆత్మనే నమ:

ఓం అంతరాత్మనే నమ:

ఓం పరమాత్మనే నమ:                    108