శ్రీ గణపతి వందనమ్ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

14, జూన్ 2021, సోమవారం

శ్రీ గణపతి వందనమ్

 ుక్లాంబరధరం విష్ణుం, శశివర్ణం చతుర్భుజం ।

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్, సర్వ విఘ్నోపశాంతయేయత్ ॥


అగజానన పద్మార్కం, గజానన మహర్నిశమ్ ।

అనేకదంతం భక్తానాం, ఏకదంత ముపాస్మహే ॥


గజాననం భూతగణాధి సేవితం, కపిత్థజంబూఫల చారుభక్షణమ్ ।

ఉమాసుతం శోకవినాశకారకం, నమామి విఘ్నేశ్వర పాదపంకజమ్ ॥


స జయతి సింధురవదనో దేవో యత్పాదపంకజస్మరణమ్ ।

వాసరమణిరవ తమసాం రాశీన్నాశయతి విఘ్నానామ్ ॥


సుముఖశ్చ్హహ ఏకదంతస్య, కపిలో గజకర్ణిక: ।

లంబోదరశ్చ్హహ వికటో, విఘ్ననాశో వినాయక: ॥


ధూమకేరుర్గణాధ్యక్షో, ఫాలచంద్రో గజానన: ।

వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో, హేలంబ: స్కందపూర్వజ: ॥


షోడశైతాని నామాని, య: పఠేచృణుయాదపి ।

విద్యారంభే వివాహేచ, ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।

సంగ్రామే సంకటై చైవ, విఘ్నతస్య నజాయతే ॥


విఘ్నధ్వాంత నివారణైక తరణిర్విఘ్నాటవీ హవ్యవా-

డ్విఘ్నవ్యాళ కులస్య మత్త గరుడో విఘ్నేభ పంచానన:

విఘ్నోత్తుంగ గిరిప్రభేదన పరిర్విఘ్నాబ్ధి కుంభోద్భవో

విఘ్నాఘౌఘు ఘనప్రచండ పవనో విఘ్నేశ్వర: పాతుమామ్ ॥


ఇతి శ్రీ గణపతి వందనమ్.