శ్రీ రామ ప్రాత: స్మరణ స్తోత్రం - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

16, జూన్ 2021, బుధవారం

శ్రీ రామ ప్రాత: స్మరణ స్తోత్రం

 ప్రాత:స్మరామి రఘునాథ ముఖారవిందం,

మందస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్,

కర్ణావలంబిచలకుండలశోభిగండం,

కర్ణాంత దీర్ఘనయనం నయనాభిరామమ్.


ప్రాతర్భజామి రఘునాథకరారవిందం,

రక్షోగణాయ భయదం వరదం నిజేభ్య:,

యద్రాజసంసది విభజ్య మహేశచాపం,

సీతాకరగ్రహణ మంగళమాప సద్య:


ప్రాతర్నమామి రఘునాథ పదారవిందం,

వజ్రాంకుశాదిశుభరేఖి సుఖావహం మే,

యోగీంద్రమానస మధువ్రతసేవ్యమానం,

శాపాపహం సపది గౌతమ ధర్మపత్న్యా:.


ప్రాతర్వదామి వచసా రఘునాథనామ,

వాగ్దోషహారి సకలం శమలం నిహంతి,

యత్వార్వతీ స్వపతినా సహ భోక్తుకామా,

ప్రీత్యా సహస్ర హరినామ సమం జజాప.


ప్రాత: శ్రయే శ్రుతినుతాం రఘునాథ మూర్తిం,

నీలాంబుజోత్పలసితేతరత్ననీలామ్,

ఆముక్తమౌక్తికవిశేష విభూషణాఢ్యాం,

ధ్యేయాం సమస్తమునిభిర్జనముక్తిహేతుమ్,


య: శ్లోకపంచకమిదం ప్రయత: పఠేద్ఢి,

నిత్యం ప్రభాత సమయే పురుష: ప్రబుద్ధ:,

శ్రీ రామకింకరజనేషు స ఏవ ముఖ్యో,

భూత్వా ప్రయాతి హరిలోకమనన్యలభ్యమ్.


ఇతి శ్రీ రామస్య ప్రాత: స్మరణమ్.