శ్రీ సూర్యాష్టోత్తర శత నామావళీ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

శ్రీ సూర్యాష్టోత్తర శత నామావళీ

 ఓం అరుణాయ నమ:

ఓం శరణ్యాయ నమ:

ఓం కరుణారససింధవే నమ:

ఓం అసమానబలాయ నమ:

ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమ:

ఓం ఆదిత్యాయ నమ:

ఓం ఆదిభూతాయ నమ:

ఓం అఖిలాగమవేదినే నమ:

ఓం అచ్యుతాయ నమ:

ఓం అఖిలజ్ణాయ నమ: 10

ఓం అనంతాయ నమ:

ఓం ఇనాయ నమ:

ఓం విశ్వరూపాయ నమ:

ఓం ఇజ్యాయ నమ:

ఓం ఇంద్రాయ నమ:

ఓం భానవే నమ:

ఓం ఇందిరామిందిరస్థాయ నమ:

ఓం వందనీయాయ నమ:

ఓం ఈశాయ నమ:

ఓం సుప్రసన్నాయ నమ: 20

ఓం సుశీలాయ నమ:

ఓం సువర్చసే నమ:

ఓం వసుప్రదాయ నమ:

ఓం వసవే నమ:

ఓం వాసుదేవాయ నమ:

ఓం ఉజ్వలాయ నమ:

ఓం ఉగ్రరూపాయ నమ:

ఓం ఊర్ధ్వగాయ నమ:

ఓం వివస్వతే నమ:

ఓం ఉద్యత్కిరణజాలాయ నమ: 30

ఓం హృషికేశాయ నమ:

ఓం ఊర్జస్వలాయ నమ:

ఓం వీర్యాయ నమ:

ఓం నిర్జరాయ నమ:

ఓం జయాయ నమ:

ఓం ఊరుద్వయాభావరూప యుక్తసారధయే నమ:

ఓం ఋషివంద్యాయ నమ:

ఓం రుగ్ఘ్హన్త్రే నమ:

ఓం ఋషిచక్రచరాయ నమ:

ఓం ఋజుస్వభావచిత్తాయ నమ: 40

ఓం నిత్యస్తుతాయ నమ:

ఓం ఋకారమాతృకావర్ణరూపాయ నమ:

ఓం ఉజ్వలతేజసే నమ:

ఓం ఋక్షాదినాధమిత్రాయ నమ:

ఓం పుష్కరాక్షాయ నమ:

ఓం లుప్తదంతాయ నమ:

ఓం శాంతాయ నమ:

ఓం కాంతిదాయ నమ:

ఓం ఘనాయ నమ:

ఓం కనత్కనకభూషాయ నమ: 50

ఓం ఖద్యోతాయ నమ:

ఓం లూనితాఖిలదైత్యాయ నమ:

ఓం సత్యానందస్వరూపిణే నమ:

ఓం అపవర్గప్రదాయ నమ:

ఓం ఆర్తశరణ్యాయ నమ:

ఓం ఏకాకినే నమ:

ఓం భగవతే నమ:

ఓం సృష్టీస్థిత్యంతకారిణే నమ:

ఓం గుణాత్మనే నమ:

ఓం ఘృణిభృతే నమ: 60

ఓం బృహతే నమ:

ఓం బ్రహ్మణే నమ:

ఓం ఐశ్వర్యదాయ నమ:

ఓం శర్వాయ నమ:

ఓం హరిదశ్వాయ నమ:

ఓం శౌరయే నమ:

ఓం దశదిక్సప్రకాశాయ నమ:

ఓం భక్తవశ్యాయ నమ:

ఓం ఓజస్కరాయ నమ:

ఓం జయినే నమ: 70

ఓం జగదానందహేతవే నమ:

ఓం జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమ:

ఓం ఉచ్చ్హస్థానసమారూఢరథస్ఠాయ నమ:

ఓం ఆసురారయే నమ:

ఓం కమనీయకరాయ నమ:

ఓం అబ్జవల్లభాయ నమ:

ఓం అంతర్భహి ప్రకాశాయ నమ:

ఓం అచ్హింత్యాయ నమ:

ఓం ఆత్మరూపిణే నమ:

ఓం అచ్హ్యుతాయ నమ: 80

ఓం అమరేషాయ నమ:

ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమ:

ఓం అహస్కరాయ నమ:

ఓం రవయే నమ:

ఓం హరయే నమ:

ఓం పరమాత్మనే నమ:

ఓం తరుణాయ నమ:

ఓం వరేణ్యాయ నమ:

ఓం గ్రహాణాంపతయే నమ:

ఓం భాస్కరాయ నమ: 90

ఓం ఆదిమధ్యాంతర రహితాయ నమ:

ఓం సౌఖ్యప్రదాయ నమ:

ఓం సకల జగతాంపతయే నమ:

ఓం సూర్యాయ నమ:

ఓం కవయే నమ:

ఓం నారాయణాయ నమ:

ఓం పరేశాయ నమ:

ఓం తేజోరూపాయ నమ:

ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ నమ:

ఓం హ్రీం సంపత్కరాయ నమ: 100

ఓం ఐం ఇష్టార్దదాయ నమ:

ఓం అనుప్రసన్నాయ నమ:

ఓం శ్రీమతే నమ:

ఓం శ్రేయసే నమ:

ఓం భక్తకోటిసౌఖ్యప్రదాయినే నమ:

ఓం నిఖిలాగమనే నమ:

ఓం నిత్యానందాయ నమ:

ఓం ఛాయా ఉషాదేవీ సమేత శ్రీ సూర్య నారాయణ స్వామినే నమ: 108