శ్రీ తులసీదాస కృత - శ్రీ గణేశ స్తుతి - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

17, జూన్ 2021, గురువారం

శ్రీ తులసీదాస కృత - శ్రీ గణేశ స్తుతి

గాయియే గణపతి జగబంధన,

శంకర సువన భవానీ నందన.


సిద్ది సదన గజవదన వినాయక,

కృపాసింధు సుందర సబలాయక.


మోదకప్రియ ముద మంగళ దాతా,

విద్యా వారిధి బుద్ది విధాతా.


మాంగత తులసీదాస కర జోరే, 

బసహి రామ సియ మానస మోరే.