శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళీ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

13, జూన్ 2021, ఆదివారం

శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళీ

ఓం గజాననాయ నమ:

ఓం విఘ్నరాజాయ నమ:

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమ:

ఓం వినాయకాయ నమ:

ఓం ద్వైమాతురాయ నమ:

ఓం ద్విముఖాయ నమ:

ఓం ప్రముఖాయ నమ:

ఓం సుప్రదీపాయ నమ:

ఓం సుముఖాయ నమ:

ఓం సుఖనిదయే నమ:              10

ఓం సురాధ్యక్షాయ నమ:

ఓం సురారిఘ్నాయ నమ:

ఓం మహాగణపతయే నమ:

ఓం మాన్యాయ నమ:

ఓం మహాకాలాయ నమ:

ఓం మహాబలాయ నమ:

ఓం హేరంభాయ నమ:

ఓం లంబజఠరాయ నమ:

ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమ:

ఓం మహోదరాయ నమ:             20

ఓం మదోత్కటాయ నమ:

ఓం మంత్రిణే నమ:

ఓం మహావీరాయ నమ:

ఓం మంగళస్వరూపాయ నమ:

ఓం ప్రమదాయ నమ:

ఓం ప్రధమాయ నమ:

ఓం ప్రాజ్ణాయ నమ:

ఓం విఘ్నకర్త్రే నమ:

ఓం విఘ్నహంత్రే నమ:

ఓం విశ్వనేత్రాయ నమ:              30

ఓం విరాట్పతయే నమ:

ఓం శ్రీపతయే నమ:

ఓం కృతినే నమ:

ఓం వాక్పతయే నమ:

ఓం శృంగారిణే నమ:

ఓం ఆశ్రితవత్సలాయ నమ:

ఓం శివప్రియాయ నమ:

ఓం శీఘ్రకారినే నమ:

ఓం శాశ్వతాయ నమ:

ఓం భవాయ నమ:                 40

ఓం బలోత్ఠితాయ నమ:

ఓం బలాత్మజాయ నమ:

ఓం పురాణపురుషాయ నమ:

ఓం పూష్ణే నమ:

ఓం ప్రభవే నమ:

ఓం పుష్కరోక్షిప్తాయ నమ:

ఓం అగ్రగణ్యాయ నమ:

ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమ:

ఓం అగ్రగామినే నమ:

ఓం నేత్రకృతే నమ:                 50

ఓం చామీకరప్రభాయ నమ:

ఓం సర్వాయ నమ:

ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమ:

ఓం సర్వకర్ర్తే నమ:

ఓం సర్వనేత్రాయ నమ:

ఓం సర్వసిద్దిప్రదాయ నమ:

ఓం సర్వసిద్దయే నమ:

ఓం పంచహస్తాయ నమ:

ఓం పార్వతీనందనాయ నమ:

ఓం కుమారగురవే నమ:              60

ఓం అక్షోభ్యాయ నమ:

ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమ:

ఓం ప్రమోదాయ నమ:

ఓం మోదకప్రియాయ నమ:

ఓం కాంతిమతే నమ:

ఓం ధృతిమతే నమ:

ఓం కామినే నమ:

ఓం కపిత్థఫలప్రియాయ నమ:

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమ:

ఓం బ్రహ్మవిద్యావిభవే నమ:           70

ఓం జిష్ణవే నమ:

ఓం విష్ణుప్రియాయ నమ:

ఓం భక్తజీవితాయ నమ:

ఓం జితమన్మధాయ నమ:

ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమ:

ఓం జాయసే నమ:

ఓం యక్షకిన్నెరసేవితాయ నమ:

ఓం గంగాసుతాయ నమ:

ఓం గణాధీశాయ నమ:

ఓం గంభీరనినదాయ నమ:            80  

ఓం వటవే నమ:

ఓం అభీష్టవరదాయ నమ:

ఓం జ్యోతిషే నమ:

ఓం భక్తనిధయే నమ:

ఓం భావగమ్యాయ నమ:

ఓం మంగళప్రదాయ నమ:

ఓం అవ్యక్తాయ నమ:

ఓం అపరాకృతపరాక్రమాయ నమ:

ఓం సత్యధర్మిణే నమ:

ఓం శక్త్యై నమ:                    90

ఓం సంసారాంబునిధయే నమ:

ఓం మహేశాయ నమ:

ఓం దివ్యాంగాయ నమ:

ఓం మణికింకిణీమేఖలాయ నమ:

ఓం సమస్తదేవతాయ నమ:

ఓం సహిష్ణవే నమ:

ఓం సతతోత్ఠితాయ నమ:

ఓం విఘ్నాంతకారిణే నమ:

ఓం విష్వగ్దృశే నమ:

ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమ:              100

ఓం కళ్యాణగురవే నమ:

ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమ:

ఓం పరజితే నమ:

ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమ:

ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమ:

ఓం ఏకదంతాయ నమ:

ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమ:

ఓం శ్రీ హరిద్రా గణపతియే నమ:        108