శివ మంగళాష్టకమ్ - Online Pujalu - ఆన్లైన్ పూజలు

23, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

శివ మంగళాష్టకమ్

భవాయ చంద్రచూడాయ, నిర్గుణాయగుణాత్మనే

కాలకాలాయ రుద్రాయ, నీలగ్రీవాయ మంగళం


వృషారూఢాయ భీమాయ, వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయచ

పశూనాం పతయే తుభ్యం, గౌరీకాంతాయ మంగళం


భస్మోద్దూళిత దేహాయ, నాగయజ్ణోపవీతినే

రుద్రాక్ష మాలా భూషాయ, వ్యోమకేశాయ మంగళం


సూర్యచంద్రాగ్ని నేత్రాయ, నమ: కైలాస వాసినే

సచ్చితానంద రూపాయ, ప్రమధేశాయ మంగళం


మృత్యుంజయాయ సాంబాయ, సృష్టిస్థిత్యంతకారినే

త్రయంబకాయ ప్రశాంతాయ, త్రిలోకేశాయ మంగళం


గంగాధరాయ సోమాయ, నమో హరిహరాత్మనే

ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ, వామదేవాయ మంగళం


సద్యోజాతాయ శర్వాయ, భవ్యజ్ణాన ప్రదాయినే

ఈశానాయ నమస్తుభ్యం, పంచవక్త్రాయ మంగళం


సదాశివస్వరూపాయ, నమస్తత్పురుషాయచ

అఘోరాయచ ఘోరాయ, మహాదేవాయ మంగళం


శ్రీ చాముండా ప్రేరితేన, రచితం మంగళాష్టకం

తస్యాభీష్ట ప్రదం శంభో: య: పఠేన్మంగళాష్టకం